Banner Banner Banner

Dotace k podpoře vzdělávání

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby byli ve školicím středisku vzděláváni především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech.

● žadatelem mohou být:
> podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE
> sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
>nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
● dotace 0,5-100 mil. Kč
● 40-60% způsobilých výdajů na projekt, Jihozápad 30-50%
● způsobilé výdaje:
> dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
> nákup či úprava nemovitostí
> výstavba či rekonstrukce objektů
> technická a dopravní infrastruktura
> projektová dokumentace
> školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
> školicí programy
> software
● ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech
● součástí žádosti musí být vypracován podrobný Plán školení
● využitelnost kapacity min. 30% za rok
● účast školených osob min. 50% z celkové kapacity školícího střediska

(údaje dle poslední platné Výzvy)

EDUCA

GG EDUCA je zaměřen především na specifické vzdělávání (poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů).

Aktivity specifického vzdělávání (minimálně 80%):

> profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
> odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
> získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
> aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici
> tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
> příprava podnikových lektorů
● Žádat mohou podniky bez ohledu na velikost, které mají sídlo na území České republiky a spadají do podporovaných CZ-NACE
● Mezi podporované cílové skupiny patří zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost
● Vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být zajišťovány interně i externě. V rámci GG EDUCA je možné realizovat školení i v zahraničí, avšak tuto skutečnost je nutno doložit Čestným prohlášením (nemožnost realizace v ČR)
● dotace ve výši 0,8 - 8 mil Kč/projekt
● 25 - 100% způsobilých výdajů na projekt

Programy, vypisované MPSV ČR – Školení je šance, Vzdělávej se pro růst atp.

Programy, které implementuje místně příslušný Úřad práce v místě sídla společnosti, která realizuje projekt.

Obsahem projektu je zabezpečení předepsaných a akceptovatelných druhů školení zaměstnanců v daném období.

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz