Banner Banner Banner

Dotace k pořízení nemovitostí

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby byli ve školicím středisku vzděláváni především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech.

● žadatelem mohou být:
> podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE
> sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
> nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
● dotace 0,5-100 mil. Kč
● 40-60% způsobilých výdajů na projekt, Jihozápad 30-50%
● způsobilé výdaje:
> dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
> nákup či úprava nemovitostí
> výstavba či rekonstrukce objektů
> technická a dopravní infrastruktura
> projektová dokumentace
> školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
> školicí programy
> software
● ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech
● součástí žádosti musí být vypracován podrobný Plán školení
● využitelnost kapacity min. 30% za rok
● účast školených osob min. 50% z celkové kapacity školícího střediska

(údaje dle poslední platné Výzvy)

NEMOVITOSTI

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace 1-16 mil.Kč
● 30-50% způsobilých výdajů na projekt
● podporu lze získat na:
> podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny;
> objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu) - rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt;
> výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC (Územně samosprávný celek);
> projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti;
● způsobilé výdaje:
> projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);
> příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.);
> výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;
> odstranění nevyužitých staveb
> inženýrské sítě a účelové komunikace

(údaje dle poslední platné Výzvy)

EKO-ENERGIE

Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace 0,5 – 30 mil.Kč (úspory energie), 60 mil.Kč (OZE)
● dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-50 %
● Podporované aktivity:
> zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
> využití obnovitelných zdrojů energie
●způsobilé výdaje: nákup pozemků, úpravy pozemků, Inženýrské sítě a komunikace, projektová dokumentace stavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, novostavby, nákup staveb, hardware a sítě, stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu, software a data, publicita projektu.

(údaje dle poslední platné Výzvy)

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz