Banner Banner Banner

Dotace k podpoře bydlení

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Parametrem je počet nově vzniklých podporovaných bytových jednotek, a to prostřednictvím pořízení, nové výstavby, popř. nástavby nebo přístavby nebo stavebních úprav.

Dotace se poskytuje na:

Pečovatelský byt

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Cílová skupina:

Osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
- věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo
- zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Vstupní byt

Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.

Cílová skupina:

A) Osoba v nepříznivé sociální situaci, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.
B) Osoba, která kromě nízkých příjmů podle odstavce A) doloží, že:
a) doposud žila nebo žije v sociálně vyloučené romské lokalitě, nebo
b) její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, nebo
c) žije v jiné tíživé sociální situaci (např. ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouštíústavsociálnípéčev rámcitransformacesociálníchzařízení,ukončilaresocializačníprogramaopouštíazylovýdůmnebodůmnapůl cesty,mástatutuprchlíkaajeúčastníkemStátníhointegračníhoprogramu.

● Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky uvedené v odstavcích 1 až 4:

1. Jedná-li se o výstavbu pečovatelského nebo vstupního upravitelného bytu činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt.
2. Jedná-li se o výstavbu vstupního bytu činí finanční částka maximálně 550 000 Kč na jeden byt.
3. Jedná-li se o výstavbu podle části III. písmeno d) bod 1 a 4 příslušné Metodiky a žadatel prokáže, že výstavba dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem, kdy potřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kWh/m2/rok, navýšení finanční částky podle bodu 1. a 2. činí 50 000 Kč na jeden byt.
4. Jedná-li se o pořízení bytu podle části III. písm. e) příslušné Metodiky finanční částka na jeden byt je stanovena ve výši 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní nebo vydražené ceny bytu a odhadní ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 000 Kč na jeden byt.

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz