Banner Banner Banner

Dotace EU, Podpora podnikání, Dotace pro podnikatele, Managerské kalkulace

Česká republika vstoupila rokem 2014 do dalšího programovacího období, ve kterém bude možno čerpat z prostředků Evropské unie mj. na podporu podnikání prostřednictvím dotací EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 4,3 mld.€, tj. cca 18% celkové alokace ČR na příští sedmileté období do roku 2020.

Kromě přímých dotací EU na podporu podnikání bude možno čerpat finanční prostředky i formou tzv. finančních nástrojů, příp. kombinací dotace EU s těmito finančními nástroji, mezi které je možno řadit zvýhodněné úvěry, záruky či rizikový kapitál.

 

Dotace pro podnikatele tak bude možno čerpat na pořízení nových technologií, na zavádění nových inovací do praxe, na regeneraci brownfields k novému podnikatelskému využití, na výstavbu nových školicích středisek, k podpoře vědeckotechnických parků, klastrů, inovačních center, podnikatelských inkubátorů.

V novém programovacím období bude kladen důraz i na podporu zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a to modernizací a rekonstrukcí rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, realizací opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin, zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem.

Podporován bude rovněž vznik či rozvoj firemních středisek či oddělení, určených k vědeckovýzkumné činnosti.

Cíleně bude podporováno zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu, např. zřizováním nových či modernizací stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických vláken apod. a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost podniku např. tvorbou nových sofistikovaných ICT řešení, sdílených služeb apod.

Dotace pro podnikatele budou směřovat i do oblasti podpory exportu účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích.

Podpora bude zaměřena i na začínající (do 5 let) a rozvojové podniky s podporou podnikání v oblasti posílení vlastní konkurenceschopnosti v odvětví zpracovatelského průmyslu a služeb pořízením nových moderních technologií či posílení pracovního kapitálu.

Jedním z nejdůležitějších ekonomických nástrojů k efektivnímu řízení společnosti jsou tzv. managerské kalkulace.

Aby se společnost mohla úspěšně a dlouhodobě pohybovat na svém trhu, musí v kterémkoliv okamžiku svého vývoje znát svou vlastní nákladovou cenu.

Tzn. že musí vědět, za kolik peněz je schopna svůj výrobek vyrobit tak, aby pokryla veškeré své přímé náklady , nutné k výrobě, ale aby pokryla i veškeré nepřímé náklady společnosti, tj. režie.

Musí znát strukturu svých přímých i nepřímých nákladů, nákladů variabilních i fixních.

Znalostí správně propočtené nákladové ceny konkrétního výrobku pak je schopna společnost určit svou prodejní marži a tím i prodejní cenu, která nadto musí být konkurenceschopná.

Jen touto, systematickou a odborně náročnou, prací může společnost dlouhodobě dosahovat dobrých ekonomických výsledků a dostatečně vysokou míru rentability a ziskovosti, zabezpečující trvalý rozvoj.

Managerskými kalkulacemi se systematicky zabývám po celou svou aktivní činnost v řídících ekonomických funkcích velkých i středních výrobních společností již 30 let.

Své praktické dovednosti jsem si navíc rozšířil čtyřsemestrálním studiem v r. 2009-2011 na Institutu pro oceňování majetku při VŠE Praha, studiem oboru oceňování podniků.

Své znalosti tvorby managerských kalkulací mohu zúročit pro jakoukoliv, především výrobní, společnost v ČR.

Zobrazit více

Informace o nás

Firma Ing. Luděk Sýkora se dlouhodobě zabývá a specializuje se především na poskytování níže uvedených služeb.

Ing. Luděk Sýkora Project Manager +420 724 517 964 ludeksy@gmail.com člen Národního registru poradců **)

Jaké služby nabízíme

  • Dotační poradenství ve všech jeho fázích, tj. od vypracování prvotního dotačního auditu dotačních možností, až po vypracování všech žádostí s povinnými přílohami a dotačním managementem schváleného projektu
  • Tvorba projektu odečitatelné položky z daňového základu na náklady vědy a výzkumu v daném období
  • Tvorba managerských kalkulací
  • Odečitatelná položka ze základu daně na výzkum a vývoj

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz