Banner Banner Banner

Dotace k pořízení IT technologií

ICT v podnicích

Tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

● podpora pro malý a střední podnik, tj. pro firmy do 250 zaměstnanců v oblasti zpracovatelského průmyslu
● dotace ve výši 0,35 – 10 mil. Kč
● 50 - 60% způsobilých výdajů na projekt, Jihozápad 40-50%
● podporu lze získat na:
> zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
> zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
> rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
> zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
> zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích
● způsobilé výdaje:
> hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
> nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
> služby poradců, expertů, studie
> ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing (podle pravidla de minimis)
> náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
> vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

(údaje dle poslední platné Výzvy)

ICT a strategické služby

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice.

● pro všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost
● dotace 1,5 až 100 mil. Kč, u projektů realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu až 150 mil. Kč
● dotace 40-60% způsobilých výdajů, Jihozápad 30-50%
● způsobilé výdaje:
> pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména:

hardware a sítě, licence, know-how software.

NEBO (nelze kombinovat)

> hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele

PRO OBĚ VARIANTY

> nájem pozemků a budov
> služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)
> přístup k informacím a databázím (pouze pro MSP)
● Vstupní kritéria:
> vytvoření nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity
> minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(údaje dle poslední platné Výzvy)

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby byli ve školicím středisku vzděláváni především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech.

● žadatelem mohou být:
> podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE
> sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
> nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
● dotace 0,5-100 mil. Kč
● 40-60% způsobilých výdajů na projekt, Jihozápad 30-50%
● způsobilé výdaje:
> dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
> nákup či úprava nemovitostí
> výstavba či rekonstrukce objektů
> technická a dopravní infrastruktura
> projektová dokumentace
> školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
> školicí programy
> software
● ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech
● součástí žádosti musí být vypracován podrobný Plán školení
● využitelnost kapacity min. 30% za rok
● účast školených osob min. 50% z celkové kapacity školícího střediska

(údaje dle poslední platné Výzvy)

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz