Banner Banner Banner

Dotace na podporu vědy, výzkumu, inovací

Programům výzkumu a vývoje věnuje ČR značnou pozornost.

Tyto programy jsou financovány nejen prostředky EU, ale i přímo a plně ze státního rozpočtu ČR.

Dotace OPPI:

Potencionální žadatel může z OPPI čerpat dotaci nejen na vývojovou fázi nového prototypu výrobku (podpora především provozních nákladů při výzkumu a vývoji – program POTENCIÁL), ale i na fázi, kdy byl výzkum a vývoj ukončen a jeho výsledky je potřeba přenést do komerční praxe (program INOVACE).

INOVACE

Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

● inovace produktu a procesu
● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace 1-75 mil.Kč/projekt
● procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních 40% a velkých 30%
● způsobilé výdaje projektu:
> dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny),
> dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví,
> provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné,
> Náklady na publicitu projektu
● projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi

Z programu nelze podporovat samotný výzkum a vývoj. V okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena, nejlépe prototypem nového výrobku (doložení právní ochrany Osvědčením Úřadu průmyslového vlastnictví – užitný vzor, průmyslový vzor, patent).

(údaje dle poslední platné Výzvy)

POTENCIÁL

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií.

● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 50 mil. Kč, V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti až 100 mil.Kč
● 40 - 60% způsobilých výdajů na projekt, Jihozápad 30-50%
● způsobilé výdaje:
> dlouhodobý hmotný majetek
> dlouhodobý nehmotný majetek
> vybrané provozní náklady
> publicita
● Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.

(údaje dle poslední platné Výzvy)

PROSPERITA

K podporovaným aktivitám patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem.

● pro podniky všech velikostí, vysoké školy etc.
● dotace až 75% způsobilých výdajů na projekt
● dotace ve výši 5 - 300 mil. Kč/projekt

(údaje dle poslední platné Výzvy)

SPOLUPRÁCE

Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY:

● max. 75% způsobilých výdajů na projekt
● dotace v režimu podpory „de minimis“ ve výši max. 200.000 €/3 roky
● žádat je oprávněno občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob
● žádat lze na:
> podpora rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů
> aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
> vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace
> zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem
> iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře
● způsobilé výdaje:
> Dlouhodobý hmotný majetek-hardware a sítě
> Nehmotný majetek-software a data
> Provozní náklady: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců a expertů, tvorba webových stránek, studie, marketing a propagace, semináře a workshopy, přístup k informacím a databázím, nájem kancelářských prostor pro technologickou platformu, režijní náklady související s nájmem.

KLASTRY:

● příjemcem podpory může být pouze klastr
● klastr musí splňovat podmínky specifikované ve Výzvě
● klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo
● část uznatelných nákladů bude financována dle pravidla „de minimis“ *)
● žádat lze na:
> infrastruktura pro průmyslový výzkum (založení/rozvoj a vybavení klastru. Infrastruktura slouží pro realizaci společných projektů klastru a může být komerčně využívána)
> projekty kolektivního výzkumu
> internacionalizace klastru
> aktivity vedoucí k rozšíření klastru, rozvoj lidských zdrojů, marketing, propagace klastru,
> networking, mezioborová spolupráce, sdílení a transfer znalostí
> provoz klastru
● způsobilé výdaje:
> Hmotný investiční majetek – např. nákup pozemků a úpravy pozemků, stavby a jejich úpravy, nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje, hardware a sítě
> Nehmotný investiční majetek – např. software a data, práva duševního vlastnictví
> Neinvestiční majetek – např. služby poradců, expertů a studie, účast na veletrzích, výstavách, náklady na provoz kanceláře klastru, propagace, webové stránky, mzdy, cestovné, pojistné a jiné
● nejsou podporovány výrobní aktivity
● dotace 6-60 mil.Kč
● dotace ve výši 50-60% způsobilých výdajů, Jihozápad 40-50%

(údaje dle poslední platné Výzvy)

Pozn. : podpora "de minimis" je podporou malého rozsahu. Představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům

Dotace z prostředků státního rozpočtu ČR na vědu a výzkum:

Program TAČR-ALFA:

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu ALFA.

● Příjemcem podpory na projekt může být právnická i fyzická osoba a výzkumné organizace.
● Podporovány jsou zejména společné projekty v oblasti výzkumu či vývoje progresivních technologií, materiálu a systému, dále projekty, jež přispívají k ochraně a tvorbě životního prostředí a usilují o udržitelný rozvoj dopravy.
● dotace na aplikovaný výzkum ve výši 50 - 100 %
●dotace na experimentální vývoj ve výši 25 - 100 %
● způsobilé výdaje:
> osobní náklady a výdaje výzkumných pracovníků
> náklady na pořízení hmotného majetku (pouze na období, kdy je využíván pro výzkumný projekt)
> náklady na pořízení nehmotného majetku (technické poznatky, patenty, software)
> další provozní a doplňkové náklady

Program TAČR-BETA:

Program podporuje zejména vytváření a inovace modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu, v národním i evropském kontextu.

● Jednotlivé výzkumné projekty budou hrazeny ve výši 100 % způsobilých výdajů z veřejných prostředků.

Program GAMA:

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

● příjemce dotace - výzkumné organizace podniky
● dotace 25% - 90% způsobilých výdajů na projekt

Program OMEGA:

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

● příjemce dotace - výzkumné organizace podniky
● dotace 25% - 100% způsobilých výdajů na projekt

Využití odečitatelné položky ze základu daně na projekty výzkumu a vývoje:

Odečitatelnou položku ze základu daně na projekty výzkumu a vývoje může využít jakákoliv společnost, která splní požadavek kladený definicí výzkumu a vývoje dle Zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podle tohoto Zákona se za výzkum a vývoj považuje systematická práce konaná za účelem získávání nových znalostí nebo jejich využití.

Ke zdárnému využití společnost musí:

● vypracovat Projekt, nutný k realizaci využití této odečitatelné položky
● vypracovat interní směrnice k vymezení nákladů projektu
● kvantifikovat náklady projektu za příslušné období realizace projektu
● výdaje projektu:
> osobní náklady zaměstnanců, podílejících se na výzkumu a vývoji
> odpisy majetku, který je při výzkumu a vývoji využíván
> materiál a energie spotřebované při realizaci výzkumu a vývoje
> cestovné spojené s realizací výzkumu a vývoje
> telekomunikační poplatky spojené s realizací výzkumu a vývoje
> režijní náklady, spojené s realizací projektu

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz