Banner Banner Banner

Dotace na pořízení nových technologií

INOVACE

Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

● inovace produktu a procesu
● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace 1-75 mil.Kč/projekt
● procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních 40% a velkých 30%
● způsobilé výdaje projektu:
> dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny),
> dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví,
> provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné,
> Náklady na publicitu projektu
● projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi

(údaje dle poslední platné Výzvy)

Z programu nelze podporovat samotný výzkum a vývoj. V okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena, nejlépe prototypem nového výrobku (doložení právní ochrany Osvědčením Úřadu průmyslového vlastnictví – užitný vzor, průmyslový vzor, patent).

ROZVOJ

Program, zaměřený na pořízení moderních technologií, s cílem podpořit růst výkonů a konkurenceschopnost MSP v regionech se soustředěnou podporou státu a s vyšší mírou nezaměstnanosti.

● žádat může malý a střední podnik, s počtem zaměstnanců do 250 osob a příp. s obratem do 50 mil.€ či aktivy do 43 mil.€.
● dotace v rozmezí 1 – 20 mil. Kč
● 50% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 40% ze způsobilých výdajů pro střední podniky
● způsobilé výdaje projektu:
> dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu
> dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení
● projekt žadatele musí být realizován v postižených regionech ČR, uvedených v příslušné Výzvě – Podporované regiony
● nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

(údaje dle poslední platné Výzvy)

EKO-ENERGIE

Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace 0,5 – 30 mil.Kč (úspory energie), 60 mil.Kč (OZE)
● dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-50 %
● Podporované aktivity:
> zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
> využití obnovitelných zdrojů energie
●způsobilé výdaje: nákup pozemků, úpravy pozemků, Inženýrské sítě a komunikace, projektová dokumentace stavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, novostavby, nákup staveb, hardware a sítě, stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu, software a data, publicita projektu.

(údaje dle poslední platné Výzvy)

POTENCIÁL

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií.

● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 50 mil. Kč, V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti až 100 mil.Kč
● 40 - 60% způsobilých výdajů na projekt, Jihozápad 30-50%
● způsobilé výdaje:
> dlouhodobý hmotný majetek
> dlouhodobý nehmotný majetek
> vybrané provozní náklady
> publicita
● Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.

(údaje dle poslední platné Výzvy)

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz