Banner Banner Banner

Odečitatelná položka ze základu daně na výzkum a vývoj

Česká republika podporuje výzkum a vývoj různými formami. Jednou z nich je i nepřímá forma a to využitím odečtu nákladů na, vlastními silami, prováděný výzkum a vývoj z daňového základu ve výši 100%.

V praxi to znamená, že daňové výdaje, které společnost vynakládá na výzkum a vývoj, může uplatnit prakticky dvakrát.

Úspora finančních prostředků pak může být využita k dalšímu rozvoji společnosti.

Odečitatelná položka ze základu daně na výzkum a vývoj je řešena v §34a a násl. Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění a Pokynem MF ČR č. D-288 a Sdělením k Pokynu č. D-288.

Společnost, uplatňující odečitatelnou položku ze základu daně na výzkum a vývoj, je povinna sestavit před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje projekt výzkumu a vývoje.

Tento projekt výzkumu a vývoje musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být schválen společností před zahájením jeho řešení.

Výdaje vynaložené při realizaci projektu:

  • Osobní náklady výzkumných a vývojových pracovníků
  • Odpisy (nebo jejich část) hmotného movitého majetku a nehmotného majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu
  • Ostatní provozní výdaje, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu – např. materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek, teplo, plyn, elektřina apod.
  • Výdaje na certifikaci výsledků projektu
  • Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, pokud vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu

Odpočet nelze uplatnit na výdaje výzkumu a vývoje, na které byla jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Rozhodnou dobou se pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje rozumí zdaňovací období či období, za které se podává daňové přiznání.

Výzkumem a vývojem je:

Výzkumem a vývojem se rozumí systematická činnost za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití.

Výzkum – systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání člověka.

  1. Základní výzkum – experimentální či teoretické práce prováděné za účelem získání znalostí a vědomostí o základních principech jevů či skutečností.
  2. Aplikovaný výzkum - experimentální či teoretické práce prováděné za účelem získání znalostí pro využití v následné praxi.

Vývoj – využití poznatků výzkumu k produkci nových materiálů, výrobků, služeb.

Výzkum a vývoj musí mít ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné či technické nejistoty.

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz